Nesillerin yaşadıkları kendine has zamanın şartlarıyla oluşturdukları kimlikleri tanımlamalar yapılmaktadır. Bunların içinden en popüler olanı ise 68 kuşağıdır. 68 kuşağını yıllarca gençliğin önüne rol model olarak sürüp ardından bu arayışı kapitalizmin kapı bekçisi konumuna indirgediler. Bundan sonraki X, Y ve şimdilerde kullanılan Z kuşağı gibi tanımlamalar ve tuzaklar bulunmaktadır. Bugün Z kuşağı olarak isimlendirdikleri gençleri de kendilerine hizmet edecek bir format üzerinden tanımlayarak kapitalizme yeni hizmetçiler yapılmak istenmektedir. Bütün bu tanımlamalar modernizmin krizleri ve kimlik arayışına paralel bir şekilde oluşmaktadır.

Günümüzde birçok kesim popüler olarak günümüz geçliğini tanımlamak için kullanılan Z kuşağı tanımlamasına ve tasarımına şimdiden teslim olmuş durumdadır. Geçmiş kuşak tanımlamalarında olduğu gibi bu tanımlamalar kişinin yetişme ortamı, psikolojik gücü, sosyal ilişkileri temelinde yapılmaktadır.

Bu tanımlamaları yapan modernist akıl, nihai anlamda küresel kapitalist sistemin bir parçasıdır. Kapitalistler özgür insan değil köle ve itaatkar insanı severler. Oysaki tüm söylemlerinde özgürlüğe vurgu yaparlar ama yaptıkları ise tam tersidir.

Z(OMBİ) GENÇLİK kimlik tanımı sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değildir. Yönlendirilen, aklı elinden alınan, her bir emre kayıtız şartsız uyan, kendine benzemeyeni yok etmeye çalışan, zevki ve estetiğini yitiren bir kimlik dayatılmaktadır.

Küresel kapitalistlerin yeni nesil tasarımı Z kuşağı da yeni bir aldatma ile rol model atfederek arayışları yönlendirerek hakikatten uzaklaştırma ameliyesi içermektedir.

Mekandan fikirlere, giyimden eğitime, yiyecekten eğlenceye kadar hemen her alanda ürettikleri ürünleri, pazarladıkları fikirleri, yaptıkları yiyecekleri 'piyasa ekonomisi' kılıfıyla insanların itiraz etmeden alıp kullanmalarını isterler. İstedikleri tam da robotik kodlamalı Z(OMBİ) gençliktir. TARİHSİZ, TANIMSIZ, TARİFSİZ, GELENEKSİZ, ÖNCESİZ, SONRASIZ, KÜRESEL KAPİTALİZME TAM TESLİM OLMUŞ BİR GENÇLİK! Gençlere 'Sen özgürsün! Sen büyüksün! Sen güçlüsün!' Sen! Sen! Sen! diyerek bir aslında düşünme becerilerini, özgür akıllarını, irade ve gücünü elinden almak istiyorlar.

Bu gençlik tasarımını isteyenler gençlik için hedefledikleri kimlik, din ve ideolojiyi gizli tutmaya çalışıyorlar. Bir gençlik varsa onu bir kimliği de vardır. Bu kimliği belirleyen de sahip olduğu değil din ve ideolojidir. Küreselcilerin ve kapitalistlerin genç tasarımında tasavvur ettikleri ideolojinin farklı boyutları vardır. Bu din-ideoloji kimliğin anahatları şöyle söylenebilir: Öncelikle eğer kadim bir din anlayışına sahipse bu din tasavvurunun sosyal hayat, ticaret, eğitim ve benzeri alanlardaki yaklaşımlarının güncellenmemesi ve uygulamamasıdır. Asıl hedeflenen ise kimliksizlik diğer adıyla Hiççilik, yani nihilist ve bununla birlikte deist, ateist, laik bir aklın oluşumunun hedeflenmesidir. Bu ideolojik kimlik söylem düzeyinde dile getirilmemekte ancak gerçek anlamda hedeflenen kimlik tasavvuru da budur.

Z(OMBİ) GENÇLİK, gençlik tasarımında egemenlerin istediği nasıl bir insan istediğine dair belirleyeceğimiz iki tane alan var: İktidar ve sermaye kişileri. Gençliğin iktidar ve sermayeye ilişkin yaklaşımlarını ulusal düzeyden küresel düzeye evrildiğini görüyoruz. Artık sadece ulusal bir iktidar sistemi değil küresel bir iktidar sisteminden bahsedebiliriz. Tasarımcılar; yerellik ile küresellik arasında gidip gelen ve arayış içinde olan gençliğin öncelikle yerel kimlikli bir iktidarın olmasını istememekte, gençleri de bu çerçevede yönlendirmektedirler. Sistemin belirlediği iktidar düzlemi sadece siyaseti kapsamamakta özellikle de kültürel iktidar ile müzik, eğlence, sinema, sanat ile düşünme becerilerini belirleyen bir anlayış üzerinden gitmektedir.

Gençliğin tavrının oluşturulmak istendiği diğer alan sermayenin dağıtımı ve paylaşımı üzerinden bakıldığında sistem tasarımcılarının sermayenin belli ellerde toplanmasını sağlayan bir anlayışı anlayışa teslim olmasını istemektedirler. Öyle ki bu sermaye akışı ve paylaşımı belli aile çevre ve oligarşik yapılar üzerinden yürütülmektedir. Sermayeyi ellerinde tutanlar haliyle medyayı da ellerini tutmakta ve sistem tasarımında gençliğe sadece kendilerine verilen sermaye ile yetinmelerini istemektedirler.

Müslümanlar, bu Z(ombi) Gençlik kimlik tasarımının geçici ve gayri insani olan tarafını görerek, özgürlükçü bir anlayışla kendi kimlik tasarımını güncellenmelidir. Müslüman kimlik tasarımı sadece bir döneme has bir tasarım değildir Bu tasarım her an güncellenen zamanı ve mekanı aşan bir tasarımdır. Günümüzde de müslüman gençler, kendi kimliği tasarımlarını oluşturmaya gayret etmekte ve bu konudaki gayretlerini sürdürmektedirler. Kapitalist egemenler modern dünyada Müslüman olmak krizini İslamofobia ile açmaya çalışmaktadırlar. En başta gençliğin bu küresel kapitalist sistem tasarımını reddederek(LA İLAHE!) fıtrata, tevhide dayalı varoluşsal sancılarını ve sorumluluklarını(İLLALLAH!) keşfetmeleri gerekiyor.

Herkes bu Z(OMBİ) gençlik tasarımını kendi akıllarınca tanımlayarak gençliği bu tanım içinde esir etmek istiyor. Değişen ve değişmeyen şartlar altında insanın bu dünyadaki anlam, hakikat arayışı kesintisiz bir şekilde devam ediyor.