Muris muvazaası miras bırakanın mirasçısı olan kimseyi mirasından yoksun bırakmayı amaçlayarak bir başkasıyla yaptığı karşılıksız kazandırmayı satış yahut ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak düzenlemesidir. Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas amaç ve niyetleri, görünürdeki sözleşmenin hukuki sonuçlarını doğurmaması ve bu yolla üçüncü kişilerin aldatılmasıdır. Taraflar gerçek iradelerine uymayan görünürdeki bir sözleşme için anlaşmakta ve böylece her iki taraf da beyan ve iradeleri arasındaki uygunsuzluğun bilinci içinde bulunmaktadırlar.

Muris muvazaasında miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için asıl amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Bundan dolayı diğer mirasçılar miras haklarından mahrum kalmaktadır.

Mirastan mal kaçırma davasına genel bir bakış;

Mirastan Mal Kaçırmadan (Muris Muvazaası) Dolayı Zarar Gören Mirasçı Hakkını Nasıl Geri Alabilir?
Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen her mirasçı muvazaa hukuki sebebine dayanılarak tapu iptal tescil davası açabilir.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davasını Kimler Açabilir?
Mirastan mal kaçırma durumunun varlığı halinde Saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen her mirasçı dava açma hakkı bulunmaktadır. edebileceğini ve muvazaayı her türlü delil ile ispatlayabileceğini belirtmiştir.

Mirasta Mal Kaçırma Davası Herhangi Bir Süreye Tabi Midir?
Muris muvazaası davası, miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Dava, zamanaşımı veya herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nereye Açılır?
Mirastan mal kaçırma davası ilgili kanun gereği Asliye Hukuk Mahkemelerinden açılır. Mirastan kaçırılan mal varlığı taşınmaz ise dava taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemelerinde açılmalıdır.