Televizyon dizilerinin çocukların sağlığı üzerine ne ölçüde etkisi var? Çocuklar televizyon dizilerine karşı ne kadar savunmasızlar? televizyon dizi programlarını izlemek onların kişiliklerinin oluşumunu etkiliyor mu ?

Kuşkusuz, çocukların ve gençlerin uygunsuz içerikli televizyon programları izlemesi çocukların ve gençlerin davranışları, düşünceleri ve duyguları üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Televizyon çocukların ve ergenlerin kişiliklerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. çocukların televizyon izlemek için zamanın büyük bir kısmını ekran karşısında geçirmek istediklerini biliyoruz, Buna göre, çocukların sürekli izlediği televizyon dizi filmlerinin içeriği uygunsuz yada negatif içerikler barındırıyorsa kesinlikle çocuklar ve gençler için umut verici bir gelecek görüldüğü söylenemez.

Çocuklar ve Ergenlerin Duyguları ve Düşünceleri Üzerindeki Etkisi:

Televizyon, çocukların ve ergenlerin düşüncelerini ve duygularını ne kadar etkilediği büyük ölçüde televizyonda yayınlanan programların içeriğine, çocukların programları izleme süresine, ve ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını ne ölçüde kontrol edip yönettiğine bağlıdır. Kuşkusuz, çocukların ve ergenlerin uygunsuz programları izlemesinin, çocukların davranışları, düşünceleri ve duyguları üzerinde olumsuz etkileri olabilir. ve programların içeriği ve süresi üzerinde ebeveyn kontrolü olması bu bağlamda çok önemli bir rol oynamaktadır.

Kontrol amaçlı ebeveynlerin çocuklarıyla beraber televizyon izlemesi:

Genellikle çocuklara ve ergenlere kendi yaşlarına göre uygun programları izlemeleri söylenmektedir, ne yazık ki son zamanlarda birçok televizyon kanallarının programlarında çocuklara uygun içerikli programların olduğu söylenemez. Birçok televizyon kanallarının programlar arasında yayınlanan reklamlar genellikle cinsel sorunlarla ilgilidir ve bu da çocuklar ve ergenlerde merak ve zihinsel çatışma uyandırıyor.

Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının uygunsuz programları izlemelerine engel olmadığı takdirde televizyonun çocuklar üzerin 'deki etkisinin artması söylenebilir. Çocukların nasıl gerçek hayatta etrafındaki kişilerden etkileniyorsa, televizyonda da izledikleri karakterleri özümseyerek taklit ettikleri onlardan etkilendikleri ve özdeşleştiği karakterler gibi davranmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu davranış ve hareketlerin birçoğunun anlamlarına bakılmaksızın ve sadece meraktan yaparlar.

Her toplumun değerleri ve inançları olmaktadır ve bu değerler ve inançlar çocuklara doğuştan yada ailede ve okulda öğretilmektedir. Teknoloji ile büyüyen Z kuşağı olarak adlandırdığımız yeni nesil çocukları daha fazla televizyon izlemektedirler, özellikle batı kültürü meraklı çocuklar yabancı dizi filmleri izlemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Çocukların yabancı dizi filmleri izlemelerindeki dezavantajları: batının televizyon programlarında toplumun değer ve inançlarına aykırı değerler ve inançlar sunulmaktadır ve doğal olarak bu programların etkinliği çocuklarda ve ergenlerde değer ve inanç bozukluğuna yol açacaktır.

Çünkü toplumda çocuklar eğitimi, değerler ve inancı aileden, okuldan öğrenirler ama öte yandan televizyondan öğrendikleri değerler, inanç ve davranışlar daha önce aileden ve okuldan öğrendiklerinden farklıdır. Bu durumda televizyon çocuklara ve ergenlere daha önce öğrenilmiş davranışlarla çelişen, ergenlik döneminde daha şiddetli olan karışıklık ve duygusal ve davranışsal ikiliklere neden olacak diğer davranışlar öğretir.

Ergenlerin Televizyona Karşı Savunmasızlığı:

Ergenlik aynı zamanda bir kişinin cinsel olgunluğunu yaşadığı bir dönemdir. Televizyon programları Batı toplumlarında farklı ifade edilen kültür ve cinsel davranışları yayarak ergenlerde çelişkili davranışlar ve düşünce ve davranış kalıpları bulmalarına neden olacaktır. Ne yazık ki, genellikle ebeveyn gözetimi ve yönetimi olmadan, bu tür içerikler yanlış yönlendirmeye yol açar ve davranışsal ve duygusal sapmalara yol açabilir. Bu nedenle, bu yaş grubundaki duygusal ve sosyal zararları artıracaktır. Ve böyle programları izlemeleri ergenlerin cinsel dürtülerini tetikleyecektir.

Bu etkinin önemli bir kısmı, yeterli ebeveyn denetiminin olmaması, bu yaş grubunda uygun cinsel eğitimin olmaması, ebeveynlerin öz farkındalıklarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, çoğu aile üyelerinin, dizi filmlerdeki karakterlerin davranışlarını, giydiği kıyafetleri ve bazı jest mimik hareketlerini aile ortamında yapmaları çocukları daha etkili hale getirir. Bu tür bir modelleme, çocukların yaşam tarzlarında temel değişikliklere yol açmıştır ve bu bir yanlış yönlendirmedir, Çocuklara toplumda böyle örnekler kültürel ve yaşam tarzlarında aile yapısına uygun olmayan davranışlara yol açar.

Sonuç olarak, televizyon dizi programları çocuklar ve ergenlerde bireysel kalıp ve davranışlarda çatışmalara neden olur. Çocuklar kendi yaşıtlarının arasında tabiri caiz ise ortamda Fransız kalmamak için ortamda sohbete dahil olabilmek için bazen mecburen de olsa gündemi takip etmek yani arkadaşlarının izlediği dizi filmleri izlemek zorunda kaldıkları görülmektedir ve buda çocukların daha çok televizyon dizi filmlerin etkisi altında kalmalarına yol açmaktadır. Birçok yabancı dizi filmlere hayran olan gençler, izledikleri dizilerde doğruyu yanlışı fark edemedikleri görülmektedir. Bir çok yabancı dizi filmlerde cinsellikle ilgili sahneleri kısmen de olsa açık bir şekilde gösterdikleri görülmektedir ve bu tür dizi filmler çocuklarda cinsel davranışlara yol açabilir. Bu grup çocuklarda cinsel davranışlara sahip olma arzusunu artıracak, gerekli kontrol sağlanmadığı takdirde toplumda normlara uygun olarak davranışlarda bulunmayan çocuk ve gençlerin sayısı artacaktır ve cinsel sapmalar ve benzeri gibi bireylerin suçuna yol açacak davranışları arttıracaktır.

Ergenlerde Davranışsal ve Cinsel Çatışmaların ve Sapmaların Önlenmesi:

Ebeveynler, ergenlerin, duygusal olarak uzun vadeli bir ilişki kurmaya hazır oldukları için, durumlarına uygun olmayan davranışlarda bulunduklarının farkında olmalıdır. Sosyal ve kişisel yaralanmalar değerlidir ve aileye yöneliktir, bu nedenle ailelerin çocuklarına ve gençlere daha fazla özen göstermeleri ve hedefledikleri programların içeriğinin ve anlamının farkında olmaları önerilir.